vpostcode

  1. 000

    Người Việt có thể tự tạo mã địa chỉ bưu chính

    Người Việt có thể tạo mã địa chỉ bưu chính Vpostcode để làm địa chỉ giao nhận hàng, dù không có số nhà hay tên đường. Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode sẽ gồm 12 ký tự, trong đó 5 ký tự đầu tiên là mã bưu chính quốc gia, 7 ký tự sau là mã vị trí trên bản đồ số. Mã vị trí được xây dựng bằng cách...
Top